Web site ачааллаж байна...

Буцах

2018 оны Шилдэг үнэлгээний компани боллоо.

Даатгалын хохирол үнэлгээний 28 компаниас 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 655.7 сая төгрөгийн даатгалын хохирол үнэлгээний орлого төвлөрүүлжээ. Нийт дүнгээрээ даатгалын хохирол үнэлгээний орлого нь өмнөх оны мөн үеэс 15.8 хувиар өссөн байна. Даатгалын хохирлын үнэлгээний тоо энэ улиралд 18562 байлаа.

 

хохирлын үнэлгээний эзлэх хувийг харууллав.

Даатгалын хохирол үнэлгээний орлого /сая төгрөгөөр/

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харна уу.